You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

Available Courses

 • โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใช้งานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย

 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพร่างเรื่องราวตามลำดับขั้นตอน (Story Board) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทต่างๆ การใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว และการสร้างชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพร่างเรื่องราวที่กำหนดไว้

 • เพิ่มรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพอนิเมชั่น
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อ่จัดรูปแบบเอกสารและออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทำด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat ที่นิยม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้

 • ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้นต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลำดับ ค้นหา ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
  ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น
 • โครงงานคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 • การสร้างานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp Pro
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก และการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ
 • ศึกษาเเละปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี เเสง เงา การจัดวางตำเเหน่งวัตถุ เเละการใช้ชนิดของการจัดวัตถุเเบบต่างๆ

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานการบวนการรวบรวมข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จักเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่ง

  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทาง

  สถิติและแผนภูมิ

 • การใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Flash
 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

บทเรียนบนเครือข่าย โดย ครูสุพรรษา วันสุข
head1
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 Today Wednesday, 8 December 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

(No news has been posted yet)